Меню
Количка

Декларация за поверителност

Декларация за Поверителност – Условия за употреба и обработка на лични данни

1. С направата на онлайн поръчка през сайта diema-hammocks.com клиентът/потребителя предоставя доброволно своите лични данни за обработка от името на ЕТ ДИЕМА-ИВАН АНТОНОВ, тези лични данни се съхраняват в база данни, която се поддържа в електронен вариант.
2. Обработването на лични данни може да бъде свързано с различни дейности, които да спомагат за поддръжката на търговските взаимоотношения между клиента/потребителя и търговеца, като например обработка на поръчки, получаване на търговски съобщения, съхраняването на лични данни, или между различните отдели на фирмата, както и адаптирането, възвръщането, изтриването или унищожението на лични данни.
3. Обработването на лични данни е обект на настоящите условия от релевантните разпоредби на Общите Европейски Регулации 2016/679 (GDPR) и съответното националното законодателство.
4. Важно е да бъде разбрано, че правното основание за обработването на лични данни са търговските взаимоотношения между клиента/потребителя и търговеца, както и че обработването на лични данни е необходимо за продължението и подпомагането на тези взаимоотношения, в контекста на взаимно доверие и добра воля.
5. В резултат на това, търговеца обработва само лични данни, които са необходими за подпомагането на търговските взаимоотношения с клиента/потребителя, каквито данни например са име, презиме, фамилия на клиента, лична контактна информация (напр. адрес,адрес за доставка, мейл, телефонен номер). Подобни лични данни ще бъдат обработвани единствено с цел търговска и клиентска удовлетвореност.
6. Периодът на съхранение на личните данни съвпада най-малко с периода на търговските взаимоотношения между клиента и търговеца, както и с периода, изискван от приложимото законодателство, ако случаят е такъв.
7. ЕТ ДИЕМА-ИВАН АНТОНОВ ще поддържа само актуални и точни лични данни, ще ги съхранява, обработва и изтрива, като прилага подходящи правила за сигурност, ще ги защитава от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп или разкриване, ще осигури прилагането на адекватни технически и организационни мерки за защита на личните данни.
8. ЕТ ДИЕМА-ИВАН АНТОНОВ зачита правата на клиента/потребителя, описани в GDPR, както и всички други права, които са предвидени в законодателството. По-конкретно, клиентът/потребителят има право на достъп, актуализиране, коригиране или попълване на личните му данни, има право данните му да бъдат изтрити, ако срокът на съхранение е изтекъл, правото на ограничаване на обработката, правото на преносимост и правото на възражение срещу по-нататъшна обработка на личните данни, както и всяко друго право, предвидено от закона.
9. Клиентът изрично запазва своето право по всяко едно време да оттегли съгласието си във връзка с обработката на лични данни, чрез обикновено писмено изявление, адресирано до ЕТ ДИЕМА-ИВАН-АНТОНОВ.
10. Клиентът запазва своето право да подаде жалба до надзорен орган.
11. ЕТ ДИЕМА-ИВАН АНТОНОВ като търговец е назначил отговорно за защита на личните данни лице (DPO), към което клиентът може да се обръща за да упражни своите права,: Емил Джантов, Телефон:0888 818 369, E-mail: diema_hammock@abv.bg, Пощенски адрес: гр.Белене 5930 ул.Фердинанд Дечев 5.

Бях информиран за правата си и приемам обработката на личните ми данни от страна на търговеца, на която давам съгласието си да ги обработва в съответствие с гореспоменатите условия. Мога да оттеглям това съгласие, когато пожелая, с писмено изявление до Търговеца: ЕТ ДИЕМА-ИВАН АНТОНОВ.